ایتالیانا فرامنتا

shadow

ایتالیانا فرامنتا Italiana Ferramenta

Wood & Glass Shelving Sytems
فکی طبقه شیشه و چوب
Shelf Support
خارطبقه
Lift Up & Drop Down
بالابرنده و پائین برنده
Hangers
نگهدارنده کابینت
Connecting
اتصالات
Magnetic Catches
مگنت
Levellers
پایه ریگلاژ