سيستم ريل

سيستم ريلی برای كشوی باكس چوبی

Runner Systems

shadow

سيستم ريلی به دو دسته تقسيم ميگردد

 تاندم
 موونتو

انواع ریل

به دو دسته کلی تقسيم می گردند
MOVENTO
موونتو

موونتو

shadow
TANDEM
تاندم

تاندم

shadow