Legrabox

LegraBox Systems

shadow
LEGRABOX
 سيستم كشوهای ظريف و زيبای لگراباكس با طراحی  لبه صاف و باريک با كيفيت بالا كه به خصوص در حركت اين كيفيت بسيار مشهود است.
 طراحی آيرو دايناميک  آن باعث شده تا برنده چندين جايزه بين المللی گردد.
 LEGRABOX   عنوان گسترده ای از مفهوم خانه خود به شما ميدهد. با اين مضمون كه شما براحتی می توانيد در هر قسمتی از خانه از لگراباكس در طراحی خود و به دلخواه خود از آن استفاده نماييد.
 سيستم تقسيم بندی داخل كشو  AMBIA-LINE نيز به طور خاص طراحی شده كه برای مطابقت با فضای كلی خانه مناسب است.

Motion technologies

تکنولوژی حرکت

BLUMOTION

SERVO-DRIVE

> TIP-ON

shadow

AMBIA-LINE

سيستم تقسيم بندی داخل كشو آمبیا

Inner dividing system for LEGRABOX

shadow