چيدمان در آشپزخانه مدرن

آشپزخانه خود را علمی درست كنيد

Dynamic Space

shadow

سه ويژگی مهم در آشپزخانه مدرن

 	گردش صحيح در كار آشپزخانه 
 	استفاده بهينه از فضا
 بالا بردن كيفيت حركت تجهيزات

اين سه ويژگی اساسی يک آشپزخانه علمی است

اگر شما به هر سه نكته توجه كنيد ، آشپزخانه ای متناسب با نياز های خود خواهيد داشت. ايده های ما برای آشپزخانه علمی از Dynamic Space الهام گرفته است كه توسط بلوم آزمايش ، بررسی و طراحی و پايه گزاری شده است.

يكی از مواردی كه هر سه مورد در آن بايد رعايت شود طرز چيدمان يونيت های آشپزخانه است. بلوم با گذاشتن سنسور در آشپزخانه و كابينت های چندين خانم خانه دار به مدت 10 سال و با آزمايش در جا نمای كابينتهای مختلف در آشپزخانه های مختلف ، دست به چيدمانی پيدا كرد كه در كمترين حركت در هنگام كار در آشپزخانه می توان بهترين نتيجه را گرفت، همچنين از فضا و زمان بهترين استفاده را نمود.

فرقی نمی كند آشپزخانه شما به چه شكلی باشد ، به شكل U‌ يا L‌ يا خطي  به هر شكلی باشد درچيدمان فضای آشپزخانه بلوم – Dynamic Space بلوم ، آشپزخانه به پنج منطقه تقسيم می شود كه اگر اين مناطق در هر آشپزخانه ای رعايت گردد به بهترين آشپزخانه از نظر بهره وری دست پيدا خواهيم كرد.

پنج منطقه آشپزخانه

آن پنج منطقه به ترتيب:
1.مواد فاسد نشدنی و فاسد شدنی 
2.ظروف
3.شستشو
4.آماده سازی
5.پخت و پز
می باشند. در هر آشپزخانه ای اين ترتيب رعايت شود از نظر علمی ثابت شده است كمترين مسير برای كار در آشپزخانه طی خواهد شد با بهترين بهره وری. اين قدم بزرگی است به سمت يک آشپزخانه مدرن.