تكنولوژی حركت

تكنولوژی حركت با ايده های پيشرو

Motion technologies

shadow
 بلوموشن BLUMOTION
 سروو درايو(الكترونيكی) SERVO-DRIVE
 بازشو فشاری(مكانيكی) TIP-ON

انواع حرکت

تكنولوژی حركت به سه دسته تقسيم می گردد

بلوموشن يک سيستم توسعه يافته است كه توسط بلوم ارائه گرديده است. به لطف بلوموشن ، مبلمان و كابينت به آرامی و آسانی بسته می شود و …

shadow
SERVO-DRIVE
سروو درايو(الكترونيكي)

DRIVE – سيستم الكتروموتور جهت حركت الكتريكي ارائه شده توسط بلوم است كه شما را شگفت زده ميكند . جک های هوائی و كشو با يک لمس باز ميشوند و با يک لمس بدون زحمت با بلوموشن بسته ميشوند.

shadow
TIP-ON
بازشو فشاری(مكانيكی)

اينكه آيا جک هوائی ، دربها ، كشوها می توانند بدون دستگيره و بدون نياز به برق بازشوند!؟ به لطف بازشو فشاری(نوک انگشتی) بلوم (Tip-On)كه سيستمی بازشو به صورت مكانيكی است فراهم شده.

shadow