سيستم بالابر و جک هوائی

Lift Systems AVENTOS

shadow

سيستمهای بالابر در آشپزخانه مدرن جهت استفاده بهينه از فضا و همچنين استفاده از كابينت هوائی به صورت مطلوب اهميت بسزائی دارند.

در اين راستا جک های كابينت هوائی بلوم با مزايايی همچون

 بالا بردن درب ها با ابعاد مختلف و وزنهای بسيار زياد
 امكان استفاده از طبقه در كابينت بدون مزاحمت جک
 بازشدن در فضای محدود بدون ايجاد مزاحمت در حين كار و... 

انواع اونتوس

به چند دسته بر اساس سايز و نوع استفاده تقسيم می گردند 

سیستم جک بای فولد،در را از مقابل به صورت دوقسمت تاشده بالا می برد.

shadow

سيستم جک از مقابل به سمت بالا نيم گردش و روی كابينت قرار میگیرد.

shadow

جک بالا رونده. از مقابل در را به موازات كابينت بالا می برد.

shadow

جک با حركت درجا. از مقابل بر روی محور به بالا می رود.

shadow

جک با حركت درجای كوچک . از مقابل بر روی محور به بالا می رود.

shadow

کوچکترین نمونه جک HK است؛ برای پائيز 2014 به بازار می آيد.

shadow